Procés de modernització

El procés de modernització de la zona regable de la RAE queda estructurat en tres graus: 

  • Grau 1ºConducció en Alta, que ha de permetre el transport de cabals de rang alt, des d'una captació amb origen en el conducte d'eixida de Tous, amb preses a definir al llarg del seu traçat i amb l'última presa que serà conjunta per al proveïment de la RSE i la RSC. Són beneficiaris d'aquesta actuació Sumacàrcer, Càrcer, Cotes, *Alcàntera, Beneixida, Castelló de la Ribera i Carcaixent. Actua com a organisme promotor el Ministeri de Medi ambient, Direcció general d'Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües, Secretaria d'Estat d'Aigües i Costas, Ministeri de Medi ambient. Actualment es troben conclosos els Estudis Previs de Viabilitat i Mediambientals de la Modernització dels Regadius Tradicionals d'Escalona i Carcaixent.
  • Grau 2ºConducció de Transport, que ha de permetre el transport dels cabals de rang mitjà des de l'última presa de la conducció en alta fins als centres de gravetat de les zones de demanda d'aigua de reg (capçals). Són beneficiaris d'aquesta actuació, la RSE i la RSC. Actua com a promotora la Conselleria d'Infraestructures i Transports (CIT), Direcció general d'Obres Públiques, Divisió de Recursos Hidràulics, Servei de Planificació.
  • Grau 3º: Xarxes de Distribució, que distribueixen els cabals de rang baix des dels capçals en les Unitats de Gestió Diàries (*UGDs) que constitueixen cada zona autònoma de demanda i que tenen com a punts últims de destinació les parcel·les o explotacions agrícoles. Actua com a organisme promotor la CAPA, Direcció general de Modernització d'Infraestructures Agràries, Secció d'Estructures i Obres Agràries.

 

Es tracta de xarxes per sectors ramificades integrades per dues tipologies diferents de subxarxes:

    • Subxarxa de canonades des de capçal a hidrant: Dotada de vàlvules de seguretat per a aïllament de brancs, transporten l'aigua de reg des del capçal fins als hidrants multiusuari en els quals se situaran els comptadors volumètrics i elements d'automatització.
    • Subxarxa d'escomeses a parcel·la: Amb origen en els hidrantes multiusuari, comprèn aquelles canonades de menor diàmetre amb destinació a les parcel·les o explotacions agrícoles.