Documentación Transparencia / Documentació Transparència

REGLAMENT PER A LA JUNTA DE GOVERN

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.-Constitució i composició de la Junta de Govern.

1.-La Junta de Govern, instituïda pels Estatuts i en la forma que les mateixes expressen, es constituirà dins dels 10 dies següents al de la seua elecció. 2.-A més a més del seu president la Junta comptarà amb sis vocals titulars i dos suplents. Els Vocals de la Junta de Govern a què corresponga, segons les Ordenances, cessar en els seus càrrecs, ho verificaran el mateix dia i a la vegada que prenguen possessió qui els reemplacen dits càrrecs. ARTICLE

Documentación/Documentació: 

REGLAMEN DEL JURAT DE REGS

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.-Constitució.

El Jurat instituït en estos Estatuts i elegit de conformitat amb el seu article 16, prendrà possessió com a màxim en els deu dies següents a aquell en què l'haja fet la Junta de Govern. La convocatòria per a la seua presa de possessió es farà pel president del Jurat elegit a l'efecte per la Junta de Govern, el qual donarà possessió el mateix dia als nous vocals, acabant la seua comesa aquells a qui els corresponga cessar en l'acompliment dels seus càrrecs. 

Documentación/Documentació: 

REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.- Classes de Juntes.

La Junta General podrà ser Ordinària o Extraordinària i la seua convocatòria es farà, previ acord de la Junta de Govern que redactarà l'Ordre del Dia, pel president i per escrit, expressant el lloc, hora i ordre del dia. Dita convocatòria es publicarà necessàriament en el Butlletí Oficial de la província amb quinze dies d'antelació, com a mínim , a la data de la seua celebració i, a més a més, s'exposarà, com a mínim, al tauler d'anuncis del domicili de la Comunitat , a l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, i als llocs de costum. 

 

Documentación/Documentació: 

Ordenanzas / Ordenances

Resumen del documento / Resum del document: 

Ordenanzas de la Real Acequia Escalona.

La real Acequia de Escalona, se ha regido a través de su historia por medio de diversas Ordenanzas , (ver La Gestió Hidraúlica en la Séquia d`Escalona 1605-1993 de T.Peris )

En la actualidad está regida por las aprobadas por la Comisaría de Aguas del Júcar el 30 de junio de 1998. que sustituyeron a las aprobadas en 1856.

(ver Estatutos)

http://www.acequiaescalona.org/es/estatutos_rae

----------------------------------------

Ordenances de la Real Sèquia Escalona.

La real Sèquia d'Escalona, s'ha regit a través de la seva història per mitjà de diverses Ordenances , (veure La Gestió Hidraúlica en la Séquia d`Escalona 1605-1993 de T.Peris )

En l'actualitat està regida per les aprovades per la Comissaria d'Aigües del Xúquer el 30 de juny de 1998. que van substituir a les aprovades en 1856.

(veure Estatuts)

http://www.acequiaescalona.org/es/estatutos_rae

ESTATUTS DE LA COMUNITAT DE REGANTS REIAL SÈQUIA D’ESCALONA

Resumen del documento / Resum del document: 

ESTATUTS DE LA COMUNITAT DE REGANTS REIAL SÈQUIA D’ESCALONA TÍTOL  PRELIMINAR 

CAPÍTOL    ÚNIC

ARTICLE 1.

     Els propietaris regants i altres  usuaris que aprofiten les aigües de la Reial Sèquia Escalona en el terme municipal de Castelló de la Ribera amb la finalitat principal de regatge de les seues terres, es constituïxen en Comunitat de Regants a l'empar d'allò que  s'ha  disposat en l'art. 73 de la Llei 29/85, d'aigües.

Documentación/Documentació: