REGLAMENT PER A LA JUNTA DE GOVERN

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.-Constitució i composició de la Junta de Govern.

1.-La Junta de Govern, instituïda pels Estatuts i en la forma que les mateixes expressen, es constituirà dins dels 10 dies següents al de la seua elecció. 2.-A més a més del seu president la Junta comptarà amb sis vocals titulars i dos suplents. Els Vocals de la Junta de Govern a què corresponga, segons les Ordenances, cessar en els seus càrrecs, ho verificaran el mateix dia i a la vegada que prenguen possessió qui els reemplacen dits càrrecs. ARTICLE

Documentación/Documentació: