REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.- Classes de Juntes.

La Junta General podrà ser Ordinària o Extraordinària i la seua convocatòria es farà, previ acord de la Junta de Govern que redactarà l'Ordre del Dia, pel president i per escrit, expressant el lloc, hora i ordre del dia. Dita convocatòria es publicarà necessàriament en el Butlletí Oficial de la província amb quinze dies d'antelació, com a mínim , a la data de la seua celebració i, a més a més, s'exposarà, com a mínim, al tauler d'anuncis del domicili de la Comunitat , a l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, i als llocs de costum. 

 

Documentación/Documentació: