Documentación Transparencia / Documentació Transparència

PROCEDIMENTS PER A PRESENTAR QUEIXES O RECLAMACIONS / PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR QUEJAS O RECLAMACIONES

Resumen del documento / Resum del document: 

Per poder formalitzar una possible queixa o reclamació, fer una sol·licitud o suggeriment, s’hauran de seguir les indicacions del següent document:

----------------------------------

Para poder formalizar una posible queja o reclamación, hacer una solicitud o sugerencia, se tendrán que seguir las indicaciones del siguiente documento:

REGLAMENT PER A LA JUNTA DE GOVERN

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.-Constitució i composició de la Junta de Govern.

1.-La Junta de Govern, instituïda pels Estatuts i en la forma que les mateixes expressen, es constituirà dins dels 10 dies següents al de la seua elecció. 2.-A més a més del seu president la Junta comptarà amb sis vocals titulars i dos suplents. Els Vocals de la Junta de Govern a què corresponga, segons les Ordenances, cessar en els seus càrrecs, ho verificaran el mateix dia i a la vegada que prenguen possessió qui els reemplacen dits càrrecs. ARTICLE

Documentación/Documentació: 

REGLAMEN DEL JURAT DE REGS

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.-Constitució.

El Jurat instituït en estos Estatuts i elegit de conformitat amb el seu article 16, prendrà possessió com a màxim en els deu dies següents a aquell en què l'haja fet la Junta de Govern. La convocatòria per a la seua presa de possessió es farà pel president del Jurat elegit a l'efecte per la Junta de Govern, el qual donarà possessió el mateix dia als nous vocals, acabant la seua comesa aquells a qui els corresponga cessar en l'acompliment dels seus càrrecs. 

Documentación/Documentació: 

REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.- Classes de Juntes.

La Junta General podrà ser Ordinària o Extraordinària i la seua convocatòria es farà, previ acord de la Junta de Govern que redactarà l'Ordre del Dia, pel president i per escrit, expressant el lloc, hora i ordre del dia. Dita convocatòria es publicarà necessàriament en el Butlletí Oficial de la província amb quinze dies d'antelació, com a mínim , a la data de la seua celebració i, a més a més, s'exposarà, com a mínim, al tauler d'anuncis del domicili de la Comunitat , a l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, i als llocs de costum. 

 

Documentación/Documentació: 

Páginas